Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Tư Lễ Tro
 Ngày 5 tháng 3 Năm 2014