Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Song Ngữ
 Ngày 7 tháng 9 Năm 2014