Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Liên Đảo Têrêsa Las Vegas
 Ngày 9 tháng 1 Năm 2014