Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chương Trình TTHNGĐ LAS VEGAS Đi Picnic Hè 2015
 Ngày 25-26 tháng 7 Năm 2015