Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chân Thành Cám Ơn Quý Vị Ân Nhân Ủng Hộ Đền Thánh Mẹ La Vang LV


  

 

Mục Lục
  Xin liên lạc ông Trần Xuân Ziao 702-525-1597 để biết thêm chi tiết...  
Danh Sách Bảng Lưu Niệm Đàng Thánh Giá Trần Xuân Ziao
Danh Sách Bảng Tạ Ơn Linh Đài  
Danh Sách Ân Nhân Chung Góp Xây Nhà Thờ Mới  
DS Ân Nhân Chung Góp Quỹ Tu Sửa Trụ Đèn 2017 (Chặng Đàng Thánh Giá)  
Danh Sách Ân Nhân Chung Góp Xây Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
Danh Sách Ân Nhân Chung Góp Xây Đài Đức Mẹ Ban Ơn  
Danh Sách Ân Nhân Chung Góp Xây Đài Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Sầu Bi  
Danh Sách Bảng Tạ Ơn Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Sầu Bi  
Danh Sách Ân Nhân Chung Góp Tu Sửa và Bảo Trì Đền Thánh  
10  Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ ĐHLV 18.19.20 tháng 10 năm 2013  
11  Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ ĐHLV 19.20.21 tháng 10 năm 2012  
12  Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ ĐHLV 21.22.23 tháng 10 năm 2011  
13  Danh Sách Ủng Hộ Nước Uống cho ĐHLV 2011  
14  Danh Sách Ủng Hộ Nến cho ĐHLV 2011  
15  Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ Ghế Đại Hội Cho Mẹ La Vang 2014  
16  Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ ĐHLV 17.18.19 tháng 10 năm 2014  
17  Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ ĐHLV 16.17.18 tháng 10 năm 2015  

Mục Lục Báo Hiệp Nhất