Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Năm Đức Tin bắt đầu 11-10-2012 và sẽ kết thúc 24-11-2013

Tháng 10
2012

Mục Lục

    1     Tông Thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, công bố Năm Đức Tin 2012 – 2013

    2     Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin

    3     Hành Trình Sống Đạo, Nên Thánh & Loan Báo Tin Mừng
           của Người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ


Mục Lục Báo Hiệp Nhất