Bạn Đang Xem: Trang Nhà Hội Các Bà Mẹ Công Giáo La Vang - Las Vegas

LOGO

Sao Không Lần Chuỗi?

play rewind

________________________________


SINH HOẠT HẰNG TUẦNHội CBMCG đọc kinh Tôn Nữ Vương vào mỗi thứ bảy lúc 6:00 giờ chiều tại Đền Thánh. Kính mời quý Bà tham dự.


________________________________


SINH HOẠT TRONG NĂM


________________________________


image image

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO


Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Giáo Phận Las Vegas, Nevada


ngày 27/8/2017


Hình Ảnh Mừng Lễ Bổn Mạng HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO LA VANG LAS VEGAS ngày 19/8/2012 

Tuyên Uý


Sơ Anna Nguyễn Thị Lệ Hằng
(702) ???-????


 Hội Trưởng:


Bà Cố Thơ
(702) 727-7081


Hội Phó / Thủ Quỹ:


Têrêsa Fukuno Mơ
(702) 873-7088


Thư Ký:


Anna Lê Tuyết Mai
(702) 595-8002


______________________________


Hội Viên: