header

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1:1)

SÁCH THÁNH VỊNH
Từ Tv. 51 đến Tv. 60

THÁNH VỊNH 51 - Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. 2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.

3          Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
            mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

4          Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
            tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5          Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

6          Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
            dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
            Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
            liêm chính khi xét xử.

7          Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
            đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

8          Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
            dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9          Xin dùng cành hương thảo
            rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền ;
            xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

10         Xin cho con được nghe
            tiếng reo mừng hoan hỷ,
            để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

11         Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
            và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

12         Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
            đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

13         Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
            đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14         Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
            và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;

15         đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
            ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

16         Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
            xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

17         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
            cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

18         Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
            con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
            Ngài cũng không chấp nhận.

19         Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
            một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

20         Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
            thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

21         Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
            lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. 
            Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

THÁNH VỊNH 52 - Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

1 Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của vua Đa-vít. 2 Khi Đô-ếch, người Ê-đôm, đến báo cho vua Sa-un rằng : "Đa-vít đến gặp ông A-khi-me-léc !"

3          Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác ?

4          Suốt ngày ngươi tính kế hại người !
            Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo,
            lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén.

5          Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành.
            chuộng điều gian dối hơn sự thật.

6          Ngươi thích nói toàn lời độc ác,
            ôi miệng lưỡi điêu ngoa !

7          Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn,
            lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều,
            và bứng gốc khỏi nơi dương thế.

8          Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi,

9          nhạo cười rằng : nó đích thị là người
            chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu,
            nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của
            và khoe khoang mưu độc của mình.

10         Còn phần tôi,
            khác gì cây ô-liu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa,
            tôi tin cậy vào tình thương Thiên Chúa
            mãi mãi đến muôn đời.

11         Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi, vì Ngài đã ra tay.
            Trước mặt những người hiếu trung với Chúa, 
            con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

THÁNH VỊNH 53 - Người không tin vào Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. Cho cơn bệnh. Thi khúc. Của vua Đa-vít.
            Kẻ ngu si tự nhủ : "Làm chi có Chúa Trời !"

2          Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
            chẳng có một ai làm điều thiện.

3          Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
            xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

4          Người người đã lìa xa chính lộ,
            chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
            chẳng có một ai làm điều thiện,
            dẫu một người cũng không.

5          Những kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
            kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa, há chẳng hiểu biết gì ?

6          Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
            khi chẳng có chi phải kinh hoàng,
            vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt
            những kẻ nào vây hãm dân Ta.
            Chúng sẽ phải thẹn thùng, vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.

7          Từ Xi-on, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en ?
            Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
            nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, 
            dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !

THÁNH VỊNH 54 - Xin ơn phù giúp

1 Phần ca trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Đa-vít. 2 Nhân vụ dân Díp đến gặp vua Sa-un và thưa : "Này, Đa-vít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao ?"

3          Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
            lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

4          Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
            lắng tai nghe lời con thưa gửi.

5          Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
            bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,
            chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

6          Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
            thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

7          Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con,
            vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

8          Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,
            lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài,
            thật danh Ngài thiện hảo,

9          vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, 
            và con đã dám nghênh bọn địch thù.

THÁNH VỊNH 55 - Than phiền vì địch thù hung dữ,
vì bạn bất trung

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Đa-vít.

2          Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,
            con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ,

3          xin để ý đến con và thương đáp lại.
            Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm,

4          lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp.
            Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ,
            nộ khí hằm hằm, xông đến hại con.

5          Nghe trong mình tim đau thắt lại,
            bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con.

6          Bao run sợ nhập cả vào người,
            cơn kinh hãi tư bề phủ lấp.

7          Con tự nhủ : "Phải chi được đôi cánh bồ cầu
            để bay bổng tìm nơi an nghỉ !

8          Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.

9          Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng."

10         Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn
            và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng,

11         vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng
            rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm.

12         Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,
            nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.

13         Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
            hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.

14         Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
            chỗ thân tình tâm phúc với tôi,

15         đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi,
            trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.

16         Ước chi tử thần chụp ngay xuống chúng,
            và chúng bị chôn sống dưới âm ty,
            vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng !

17         Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời, CHÚA sẽ thương cứu độ.

18         Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.

19         Người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn
            khỏi bọn người xông đánh, vì nhiều kẻ chống tôi.

20         Thiên Chúa là Đấng hiển trị tự muôn đời,
            sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng,
            vì chúng không cải quá tự tân,
            cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời,

21         tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
            lại lỗi ước quên thề ;

22         miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh,
            lời trơn tru hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm.

23         Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay CHÚA,
            Người sẽ đỡ đần cho,
            chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

24         Lạy Thiên Chúa, chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.
            Phường khát máu và chuyên lường gạt
            chẳng có sống được nửa đời đâu ! 
            Phần con đây con tin tưởng nơi Ngài.

THÁNH VỊNH 56 - Tin tưởng vào Thiên Chúa

1 Phần ca trưởng. Theo cung "áp bức của các vương công xa lạ". Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi quân Phi-li-tinh tra tay hại ông ở Gát.

2          Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
            vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.

3          Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể.
            Ôi lạy Đấng Tối Cao,

4          trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.

5          Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.
            Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
            Phàm nhân làm gì nổi được tôi ?

6          Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm
            và chỉ nghĩ đến chuyện hại con.

7          Chúng tụ tập, rình mò, theo dõi con từng bước
            để tìm hại mạng con.

8          Vì tội ác chúng làm, xin loại trừ chúng.
            Lạy Thiên Chúa, trong cơn lôi đình, xin quật ngã chư dân.

9          Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
            Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
            Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách ?

10         Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.
            Tôi biết rằng : Thiên Chúa ở bên tôi.

11         Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người ;
            tôi ca tụng lời CHÚA.

12         Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi ;
            phàm nhân làm gì nổi được tôi ?

13         Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
            lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài,

14         vì Ngài cứu mạng con khỏi chết,
            lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân, 
            để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

THÁNH VỊNH 57 - Ẩn náu bên Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi ông chạy vào hang, trốn vua Sa-un.

2          Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
            xin Ngài thương xót con,
            này con đến ẩn náu bên Ngài ;
            dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
            tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

3          Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
            Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

4          Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
            hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.
            Xin Chúa Trời gửi xuống
            tình thương và lòng thành tín của Người.

5          Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người ;
            nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,
            lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

6          Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
            và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

7          Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,
            cho con phải mắc vào.
            Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,
            chính chúng lại sa chân.

8          Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,

9          này con xin đàn hát xướng ca.
            Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,
            thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,
            tôi còn đánh thức cả bình minh.

10         Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,
            giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.

11         Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,
            và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

12         Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời 
            và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

THÁNH VỊNH 58 - Có thực các người phán quyết công minh?

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Đa-vít. Se sẽ.

2          Hỡi những kẻ quyền thế,
            có thực các người phán quyết công minh,
            xét xử người ta theo đường chính trực ?

3          Các người chủ tâm làm điều bất chính,
            ra tay bạo hành trên đất này.

4          Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ,
            phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.

5          Nọc của chúng khác nào nọc rắn,
            chúng như hổ mang điếc bịt tai

6          chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn,
            người thạo nghề thôi miên.

7          Lạy Thiên Chúa, xin đánh chúng bể miệng gãy răng,
            lạy CHÚA, xin bẻ nanh của bầy sư tử.

8          Xin cho chúng biến đi như nước chảy
            và héo tàn như cỏ đạp dưới chân,

9          như ốc sên vừa bò vừa rữa
            như trẻ sinh non không thấy ánh mặt trời.

10         Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi
            nhanh hơn lửa gai bén tới nồi.

11         Người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán,
            họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân.

12         Thiên hạ sẽ nói rằng :
            "Quả thật có phần thưởng dành cho người công chính, 
            quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu."

THÁNH VỊNH 59 - Xin ơn đối phó với kẻ thù

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ." Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi vua Sa-un sai người canh giữ nhà ông để hãm hại ông.

2          Lạy Thiên Chúa của con,
            xin cứu con khỏi lũ địch thù,
            bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,

3          cứu vớt con khỏi phường gian ác,
            giải thoát con khỏi bọn giết người.

4          Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,
            lũ cường quyền xúm lại chống con.

5          Lạy CHÚA, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,
            mà chúng cũng xông vào dàn trận.
            Xin Ngài thức dậy, đến với con, và xin nhìn xem đó.

6          Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,
            là Thiên Chúa nhà Ít-ra-en,
            xin đứng lên trừng trị chư dân,
            đừng thương hại một kẻ nào dã tâm phản phúc.

7          Chiều đến, chúng trở lại
            tru lên như chó và chạy rông khắp thành.

8          Này chúng ba hoa sùi bọt mép, lưỡi kiếm ở đầu môi.
            Chúng nói : "Nào ai nghe thấy được ?"

9          Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA, Ngài chê cười chúng,
            Ngài nhạo báng chư dân.

10         Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,
            con ngước mắt nhìn Ngài,
            bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.

11         Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi ;
            Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

12         Xin Chúa đừng giết chúng,
            kẻo dân của con lãng quên đi.
            Lạy Chúa là khiên mộc của chúng con,
            xin dùng sức mạnh bắt chúng phải lang thang,
            và xin quật ngã chúng.

13         Mở miệng ra là chúng nói điều tội lỗi,
            ước gì chúng bị hại vì thói kiêu căng của mình,
            vì lộng ngôn phạm thượng, vì ăn gian nói dối.

14         Trong cơn thịnh nộ, xin tiêu diệt chúng đi,
            xin tiêu diệt, để chúng không còn nữa,
            cho thiên hạ biết rằng :
            Thiên Chúa thống trị nhà Gia-cóp, và khắp cõi địa cầu.

15         Chiều đến, chúng trở lại,
            tru lên như chó và chạy rông khắp thành.

16         Chúng lang thang tìm kiếm của ăn,
            chúng gầm gừ khi không no bụng.

17         Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,
            tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,
            bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,
            chốn con nương mình trong buổi gian truân.

18         Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài,
            bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con, 
            lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.

THÁNH VỊNH 60 - Lời nguyện sau khi bại trận

1 Phần nhạc trưởng. Theo điệu "Bông huệ chứng tri". Se sẽ. Của vua Đa-vít. Để dạy. 2 Khi ông đánh dân A-ram Na-ha-ra-gim và A-ram Xô-va, và khi ông Giô-áp trở lại đánh thắng Ê-đôm trong thung lũng Muối : mười hai ngàn người.

3          Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con
            và làm cho tan nát ;
            Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,
            nhưng xin trở lại với chúng con !

4          Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ,
            xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay.

5          Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,
            ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.

6          Ngài phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Ngài,
            để họ thoát mũi tên xạ thủ.

7          Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,
            để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.

8          Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán :
            "Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Si-khem,
            Ta đo đạc cả đồng bằng Xúc-cốt.

9          Ga-la-át về Ta, Mơ-na-se cũng về Ta,
            Ta lấy Ép-ra-im làm mũ chiến đội đầu,
            lấy Giu-đa làm cây gậy chỉ huy.

10        Mô-áp là chậu Ta tắm rửa,
            Ê-đôm là chỗ Ta liệng giày,
            đánh bại Phi-li-tinh, Ta reo mừng thắng trận."

11        Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,
            ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm ?

12        Há chẳng phải chính Ngài,
            Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con,
            chẳng còn dẫn ba quân xuất trận ?

13        Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù,
            chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

14        Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt, 
            chính Người chà đạp kẻ thù ta.

DẪN NHẬP

>> Dẫn Nhập Cựu Ước

>> Dẫn Nhập Tân Ước

MỤC LỤC

 

    © 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas I All Rights Reserved I Designed by OLIUDAI