header

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1:1)

SÁCH THÁNH VỊNH
Từ Tv. 11 đến Tv.20

THÁNH VỊNH 11 - Đức Chúa là Đấng kẻ lành tin tưởng

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.
            Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi :
            "Trốn về núi đi, này chim sẻ !

2          Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,
            núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

3          Khi nền móng cương thường đổ nát
            người công chính còn làm được chuyện gì ?"

4          Nhưng ĐỨC CHÚA ngự trong thánh điện,
            ngai ĐỨC CHÚA đặt trên cõi trời ;
            Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

5          CHÚA dò xét người lành kẻ dữ,
            ghét những ai ưa thích bạo tàn.

6          Chúa đổ mưa tai hoạ xuống đầu ác nhân ;
            lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng
            là phần riêng của chúng trên đời.

7          Quả thật CHÚA là Đấng công chính,
            ưa thích điều chính trực ; những kẻ sống ngay lành
            được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

THÁNH VỊNH 12 - Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

1 Phần nhạc trưởng. Hoạ đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,
            giữa loài người, không một kẻ tín trung.

3          Người với người chỉ nói lời gian dối,
            môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.

4          Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa !

5          Bọn chúng nói : "Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi,
            với môi mép này, ai làm chủ được ta ?"

6          CHÚA phán rằng : "Trước cảnh người nghèo bị áp bức,
            kẻ khốn cùng rên siết thở than,
            giờ đây Ta đứng dậy,
            ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ."

7          Lời CHÚA phán là lời chân thật,
            như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.

8          Vâng lạy CHÚA, Ngài bảo vệ chúng con,
            giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.

9          Phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn,
            chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian.

THÁNH VỊNH 13 - Lời kêu than của người lành
tin cậy vào Đức Chúa

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?
            Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ ?

3          Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng
            và lòng con ủ rũ đêm ngày ?
            Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi ?

4          Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con,
            xin đoái nhìn và thương đáp lại,
            toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
            để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;

5          để kẻ thù con không thể nói : "Ta đã thắng nó rồi,"
            và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.

6          Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA,
            được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
            Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.

 

THÁNH VỊNH 14 - Người không tin vào Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.
            Kẻ ngu si tự nhủ : "Làm chi có Chúa Trời !"
            Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
            chẳng có một ai làm điều thiện.

2          Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người,
            xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

3          Người người đã lìa xa chính lộ,
            chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
            chẳng có một ai làm điều thiện,
            dẫu một người cũng không.

4          Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
            kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì ?

5          Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
            vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.

6          Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,
            nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.

7          Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en ?
            Khi CHÚA đổi vận mạng dân Người,
            nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, 
            dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !

THÁNH VỊNH 15 - Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
            Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
            được ở trên núi thánh của Ngài ?

2          Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,
            bụng nghĩ sao nói vậy,

3          miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,
            chẳng làm ai nhục nhã.

4          Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI,
            lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

5          cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ
            mà hại đến người ngay.
            Phàm ai làm những điều này 
            không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

THÁNH VỊNH 16 - Đức Chúa là phần gia nghiệp

1 Se sẽ. Của vua Đa-vít.

            Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
            vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

2          Con thưa cùng CHÚA : "Ngài là Chúa con thờ,
            ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?"

3          Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ,

4          vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tới tấp chạy theo.
            Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,
            tên của thần, môi con không tụng niệm !

5          Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
            là chén phúc lộc dành cho con ;
            số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6          Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
            vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

7          Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,
            ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8          Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
            được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9          Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
            thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

10         Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
            không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11         Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
            trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

            ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

THÁNH VỊNH 17 - Cầu xin Đức Chúa cứu khỏi ác nhân

1 Kinh nguyện của vua Đa-vít.
            Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
            lời con than vãn, xin Ngài để ý ;
            xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
            thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

2          Con xin được Thánh Nhan soi xét
            vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.

3          Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường,
            có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian.

4          Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái.
            Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,
            tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,

5          dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.

6          Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.
            Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

7          Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,
            Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
            khỏi quân thù xông đánh.

8          Xin giữ gìn con như thể con ngươi,
            dưới bóng Ngài, xin thương che chở,

9          cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại,
            thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.

10         Kẻ thù con lòng chai dạ đá,
            mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời.

11         Rầm rập tới, kìa chúng đã bao quanh,
            mắt trừng trừng, như muốn quật con xuống đất,

12         thật giống loài sư tử chực nuốt sống ăn tươi,
            hệt như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ.

13         Lạy CHÚA, xin đứng dậy,
            ra nghênh chiến, quật ngã quân thù,
            vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.

14         Lạy CHÚA, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng
            khỏi thế giới loài người,
            khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian.
            Số phận chúng ở đời là như vậy.
            Án phạt Chúa đã dành,
            xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng,
            cả đàn con cũng được ăn thoả thích,
            phần còn lại, cho bầy cháu mai sau.

15         Về phần con, sống công minh chính trực,
            con sẽ được trông thấy mặt Ngài, 
            khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

THÁNH VỊNH 18 - Vua tạ ơn Đức Chúa cứu độ
đã ban chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ĐỨC CHÚA là vua Đa-vít. Ông nói lên lời bài ca này vào ngày ĐỨC CHÚA đã cứu ông khỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay vua Sa-un .

2          Con yêu mến Ngài, lạy CHÚA là sức mạnh của con ;

3          lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con ;
            lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
            là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.

4          Tôi kêu cầu CHÚA là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,
            và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.

5          Sóng tử thần dồn dập chung quanh,
            thác diệt vong làm tôi kinh hãi,

6          màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,
            bẫy tử thần ập xuống trên tôi.

7          Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu CHÚA,
            kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.
            Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,
            lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.

8          Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển,
            chân núi đồi chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình.

9          Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu,
            và than hồng tung toé.

10         Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù,

11         ngự trên thần hộ giá, trên cánh gió lượn bay :

12         Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ,
            lấy mây đen nghịt làm trướng che Người.

13         Trước mặt Chúa, kìa chớp loé mây bay,
            mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ.

14         CHÚA nổi sấm vang trời, Đấng Tối Cao lớn tiếng.

15         Người bắn tên, khiến địch thù tán loạn,
            phóng chớp ra, làm chúng phải tan tành.

16         Lạy CHÚA, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,
            khi thấy Ngài doạ nạt ngăm đe, và bừng bừng nổi giận.

17         Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,
            vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông,

18         cứu tôi thoát đối phương tàn bạo
            và kẻ thù mạnh thế hơn tôi.

19         Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,
            nhưng CHÚA thương bênh đỡ phù trì,

20         Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi,
            vì yêu thương tôi nên Người giải thoát.

21         CHÚA xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành.
            Người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch.

22         Chính bởi tôi đã theo đường lối CHÚA,
            không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ.

23         Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
            thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.

24         Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn, và tránh xa tội lỗi.

25         CHÚA ban thưởng cho tôi, bởi tôi sống ngay lành,
            và tay tôi trong sạch, như mắt Người đã thấy.

26         Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung,
            xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo,

27         ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,
            nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.

28         Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
            bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.

29         Vâng, lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
            Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ,
            Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.

30         Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc,
            nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con,
            con vượt thành vượt luỹ.

31         Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,
            lời CHÚA hứa được chứng nghiệm tỏ tường.
            Chính Người là khiên che thuẫn đỡ
            cho những ai ẩn náu bên Người.

32         Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa ?
            Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta ?

33         Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng,
            và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn.

34         Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
            Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi.

35         Tập cho tôi theo phép binh đao,
            luyện đôi tay rành nghề cung nỏ.

36         Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
            Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
            săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.

37         Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang,
            chân con bước không bao giờ lảo đảo.

38         Con đuổi theo, bắt được quân thù,
            chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan,

39         Đánh cho quỵ, không sao dậy nổi,
            chúng ngã gục, nằm dưới chân con.

40         Chúa làm cho con nên hùng dũng
            để xông ra chiến trường,
            Ngài cho con đè bẹp đối phương.

41         Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn ;
            con tiêu diệt những kẻ oán thù con.

42         Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,
            kêu đến Chúa nhưng CHÚA chẳng đáp lời.

43         Con nghiền chúng nát tan như bụi tro gió cuốn,
            và quét sạch chúng đi như bùn đất ngoài đường.

44         Chúa đã cứu con khỏi dân phản loạn,
            lại đặt con làm đầu các nước.
            Dân xa lạ phải thần phục con,

45         vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành.
            Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,

46         người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí,
            từ trong đồn luỹ, run rẩy kéo nhau ra.

47         ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế !
            Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
            Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,

48         là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
            bắt chư dân quy phục quyền tôi.

49         Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch
            cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo.

50         Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ,
            dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh CHÚA.

51         Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao
            cho Đức Vua chính Người đã lập.
            Chúa hằng ưu ái Đấng Người đã xức dầu tấn phong, 

            là Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời.

THÁNH VỊNH 19 - Ca tụng Đức Chúa,
Đấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
            không trung loan báo việc tay Người làm.

3          Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
            đêm này kể lại với đêm kia.

4          Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,

5          mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
            và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.
            Chúa căng lều cho thái dương tại đó,

6          thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
            và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

7          Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
            rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia,
            chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

8          Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
            Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

9          Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
            Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

10         Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
            Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,

11         thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,
            ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

12         Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi ;
            ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.

13         Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình ?
            Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.

14         Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
            đừng để tính xấu này thống trị con.
            Như thế con sẽ nên vẹn toàn
            không còn vương trọng tội.

15         Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
            là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
            bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
            và bao tiếng lòng con thầm thĩ
            mong được thấu đến Ngài.

THÁNH VỊNH 20 - Xin Đức Chúa ban cho Vua chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Ngày đức vua gặp bước gian truân,
            xin CHÚA đáp lời ngài.
            Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
            khấng phù hộ chở che.

3          Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ,
            từ Xi-on, nguyện Chúa đỡ nâng ngài.

4          Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng,
            và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của ngài.

5          Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện,
            và cho mọi điều ngài toan tính được thành công.

6          Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng,
            được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta !
            Ước gì CHÚA thoả mãn mọi điều ngài khấn xin !

7          Giờ đây tôi biết rằng : CHÚA đã ban chiến thắng
            cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.
            Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người,
            mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng.

8          Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã,
            phần chúng tôi,
            chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi.

9          Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào,
            còn chúng tôi vươn mình đứng vững.

10         Lạy CHÚA, xin giúp vua toàn thắng ;
            ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.

DẪN NHẬP

>> Dẫn Nhập Cựu Ước

>> Dẫn Nhập Tân Ước

MỤC LỤC

 

    © 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas I All Rights Reserved I Designed by OLIUDAI