Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Trọng và Buộc ngày 15/8/2019 Lúc 7:30pm.