GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Theo Bản Dịch của Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 1993

MỤC LỤC
Thư gởi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
Lời giới thiệu của Giáo quyền Giáo Phận 
Viết tắt                                                                          
Tông hiến kho tàng đức tin                                         
Lời mở đầu                                
                                   
PHẦN THỨ NHẤT:  TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  
ĐOẠN THỨ NHẤT : "TÔI TIN" - "CHÚNG TÔI TIN"
Chương một : Con người "Có khả năng" đón nhận Thiên Chúa
Chương hai : Thiên Chúa đến gặp con người
Chương ba : Con người đáp lời Thiên Chúa

ÐOẠN THỨ HAI :  TUYÊN XƯNG ÐỨC TIN KI-TÔ GIÁO
Chương một : Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha
Chương hai : Tôi tin kính Ðức Giê-su Ki-tô, Con một Thiên Chúa
Chương ba : Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần

PHẦN THỨ HAI : CÁC BÍ TÍCH
ÐOẠN THỨ NHẤT : NHIỆM CỤC BÍ TÍCH
Chương một : Mầu nhiệm Vượt Qua trong thời của Hội Thánh
Chương hai : Họp mừng Mầu nhiệm Vượt Qua 

ÐOẠN THỨ HAI : BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH
Chương một : Các bí tích khai tâm Ki-tô giáo
Chương hai : Các bí tích chữa lành
Chương ba : Các Bí Tích xây dựng cộng đoàn
Chương bốn : Những cử hành phụng vụ khác

PHẦN THỨ BA : ÐỜI SỐNG ÐỨC TIN TRONG ÐỨC KI-TÔ
ÐOẠN THỨ NHẤT : ƠN GỌI LÀM NGƯỜI : SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Chương một : Phẩm giá con người
Chương hai : Cộng đồng nhân loại
Chương ba : Thiên Chúa cứu độ : Lề luật và ân sủng

ÐOẠN THỨ HAI :  MƯỜI ÐIỀU RĂN
Chương một : "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi".
Chương hai : "Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình"

PHẦN THỨ TƯ :  KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO
ÐOẠN THỨ NHẤT :  KINH NGUYỆN TRONG ÐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU
Chương một : Mặc khải về cầu nguyện - Mọi người được mời gọi cầu nguyện  
Chương hai : Truyền thống cầu nguyện
Chương ba : Ðời sống cầu nguyện

ÐOẠN THỨ HAI : LỜI KINH CHÚA DẠY : KINH LẠY CHA

 

© 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, All Rights Reserved
Designed by OLIUDAI