Mọi thông tin về Đại Hội, xin liên lạc Giáo Xứ: (702) 821-1459
hoặc Chị Phạm Ngọc-Thủy: (832) 602-0258


 
 

Tiệc Gây Quỹ

 
 

Trailers và Chương Trình Phỏng Vấn

 
 

 
 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •