Hỏi và Đáp với Lm. Đa Minh Nguyễn Phi Long, DCCT (03-28-2021)

https://www.youtube.com/watch?v=gmQUEBhDaHg