Lịch Sinh Hoạt Đền Thánh

CHÚA NHẬT:
THÁNH LỄ: 9:30 am & 6:00 pm
Thánh Lễ Thiếu Nhi 11:30 am

THỨ HAI, TƯ, SÁU:
THÁNH LỄ: 8:30 am

THỨ BA:
THÁNH LỄ: 6:00 pm

THỨ NĂM:
CHẦU THÁNH THỂ:
5:30 p.m.
THÁNH LỄ: 6:00 p.m.

GIẢI TỘI:
Thứ 5 và Chúa Nhật
Xin đến trước giờ Lễ 30 phút

GIỜ THĂM VIẾNG:
Ngoài 1 tiếng trước và sau Thánh Lễ,
xin vui lòng liên lạc trước khi đến.

ĐỊA CHỈ:
4835 S. Pearl St
Las Vegas, NV 89121
702-821-1459

Linh Mục Tôma Hà Quốc Dũng DCCT

Giám Đốc Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Trọng

Cha Sáng Lập Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Linh Mục Giuse Đồng Minh Quang

Cha Cựu Giám Đốc Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Ông Phêrô Nguyễn Đình Gia

Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ
Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas
[email protected]

Kỷ Yếu La Vang

Las Vegas, Nevada

Lịch Sử Đền Thánh Đức Mẹ La Vang

Las Vegas, Nevada

Lịch Sử Linh Địa Đức Mẹ La Vang

Quảng Trị, Việt Nam